کتاب آموزش زبان انگلیسی مکاتبات تجاری Oxford Handbook of Commercial Correspondence

هدف از ارائه این كتاب،راهنماي جامع در حوزه مکاتبات تجاری برای افرادی که بخشی از کار خود درگیر با زبان انگلیسی تجاری است و همچنین برای دانشجویان و تجاری که قصد دارند در دنیای تجارت بین المللی کسب و کار خود را ایجاد کنند. هدف اصلی کتاب Oxford Handbook of Commercial Correspondence این است که برای نوشتن مکاتبات تجاری خود از جمله نامه ها ، نمابر ، ایمیل ، گزارش ها ، یادداشت ها ، مکاتبات اجتماعی ، و نامه ها و CV ها ، میتوان از کمک گرفتن ازکتاب استفاده کرد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.